Classes de txi kung – Nou Curs 2014-2015

chi-kung

 

Tornem amb les classes de Txi-Kung a Moià i Castellterçol amb classes regulars i grups oberts. Amb la possibilitat d’obrir grups nous. Contacteu-me si voleu proposar un nou horari que us vagi millor.

A Moià seguim els dilluns a les 19h a l’Avinguda de la Vila. A Castellterçol el dia està per confirmar però quedarem a les 9h del matí.

Veniu a provar sense compromís una classe gratuïta !

Les classes, si el temps ens ho permet, aquests dies les farem a l’aire lliure.

Salut !

qi qon tai txi cartell 2014(2)

Physical immortality and spiritual purification

20140815-113646.jpg

En Leonard Orr ens parla constantment de la importància de la purificació espiritual amb els elements y com cuidar el nostre pensament. Aprendre a sentir com actua l’energia subtil dels elements en el nostre cos i prendre consciència, afrontar i integrar el nostre cos emocional és de vital importància per a la nostra salut física i espiritual.

En aquest sentit el Rebirthing és molt més que una pràctica o una teràpia. És un mestratge de vida.

Spanish :

Leonard Orr nos habla constantemente de la importancia de la purificación espiritual con los elementos y como cuidar nuestro pensamiento. Aprender a sentir como actúa la energía sutil de los elementos en nuestro cuerpo y tomar consciencia ,afrontar y integrar nuestro cuerpo emocional es de vital importancia para nuestra salut física y espiritual.

En este sentido el Rebirthing es mucho más que una práctica o terapia. Es una maestría de vida.

English :

Leonard Orr often talks about the importance of spiritual purification with the elements and how to take care of our thoughts. To learn to feel how the subtle energy of the elements affects our body and be aware, face and integrate our emotional body  is necessary to maintain our physical and spiritual strength.

In this sense Rebirthing is more than a practice or therapy. It is a mastery of life.

– Leonard Orr from. “Breaking the Death Habit” :

“However, the immortals teach and illustrate that physical immortality is not the primary goal of human life. The goal is truth,simplicity and love. Physical immortality and transfiguration are ordinary parts of the supreme goal. They illustrate the Truth.

Abundant life is a balance- balancing earth, air, water, fire and mind. Balancing creation and destruction. Balancing accumulation and distribution. Balancing intellect and experience. Balancing purification and pollution. Balancing expansion and contraction. Balancing permanence and change. Balancing action and inaction. Balancing energy and stillness.

The person who masters balance masters body, mind and spirit and gets to live forever in wisdom, love, and grace.

Love is the willingness to process the negative energy of other people. Even if it is possible to participate in the world without getting dirty. I don’t know if it is desirable.”

– Leonard Orr del llibre “Trencant l’Hàbit de Morir” : 

“De totes maneres, els immortals ens ensenyen i il.lustren que la immortalitat física no és l’objectiu principal de la humanitat. La meta és veritat, simplicitat i amor. La immortalitat física i la transfiguració són parts ordinàries de la meta suprema. Elles il.lustren la Veritat.

L’abundància a la vida és equilibri. Equilibrant terra, aire, aigua, foc i ment. Equilibrant creació i destrucció. Equilibrant acumulació i distribució. Equilibrant intelecte i experiència. Equilibrant purificació i polució. Equilibrant expansió i contracció. Equilibrant permanència i canvi. Equilibrant acció i inacció. Equilibrant energia i quietud.

La persona que domina l’equilibri assoleix la mestria del cos, la ment i l’esperit i consegueix viure per sempre en sabiesa, amor i gracia.

L’amor és la voluntat de processar l’energia negativa de l’altre gent. Encara que fos possible participar en el món sense contaminar-se. No sé si és desitjable.”

20140815-113733.jpg